Rabat 8% na pierwsze zakupy dla nowo zarejestrowanych klientów

Kup w przeciągu:

12

[29.01,30.01]

a zamówienie wyślemy jeszcze dziś

Dzisiaj nie wysyłamy.

Spóźniłeś się! Twoją paczkę wyślemy w następny dzień roboczy.

Wersje językowe
Jakość sprawdzona przez morze
 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 60 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka w 24h

 • Rabaty dla stałych klientów

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Solidpaint.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Informacje wstępne i dane kontaktowe
§ 3 Dalsze informacje

§ 4 Konto
§ 5 Zakupy w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja Zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Polityka Prywatności.

§ 1 DEFINICJE

Adres E-mail - aktualne i używane konto e-mailowe Kupującego, podawane w procesie rejestracji Konta, konieczne do jego zarządzaniem. Wszelkie oświadczenia woli Al-kor wysłane na Adres e-mail Kupującego uznaje się za doręczone z chwilą ich wysłania. Kupujący ponosi wyłączne ryzyko utraty funkcjonalności lub awarii wskazanego przez siebie Adresu e-mail.

Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Al-kor w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – unikalny, znany wyłącznie Kupującemu ciąg od 8 do 20 znaków, gdzie występuje przynajmniej jedna litera i jedna cyfra, umożliwiający uwierzytelnienie się przez Kupującego w Serwisie. Dozwolone znaki specjalne to !@#$^*()_+-=`[\]{}|;:,.\/? ]*$,

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – panel administracyjny użytkownika w Serwisie przypisany Kupującemu, który umożliwia wprowadzanie i zmiany danych dotyczących Kupującego (zgodnie z zakresem zbieranym podczas procesu rejestracji opisanym w Regulaminie). Za pośrednictwem Konta Kupującego możliwe jest dokonywanie zakupów Produktów poprzez składanie Zamówień. Zablokowanie Konta Kupującego jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Zawieszenie Konta Kupującego jest równoznaczne z zablokowaniem wszystkich funkcjonalności Konta w sposób uniemożliwiający Kupującemu dalsze z niego korzystanie.

Kupujący lub Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie, która w wyniku rejestracji otrzymała Login oraz Hasło.

Produkt – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Kupujący może złożyć Zamówienie;

Przedsiębiorca - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

 

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Serwis, Sklep – system informatyczny, zarządzany przez Al-kor, przeznaczony do dokonywania zakupów, prowadzony pod adresem https://solidpaint.pl/.

Sprzedawca, Al-kor - Wojciech Borowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Al-kor Wojciech Borowski, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 2, 81-538 Gdynia, NIP 7411186582, REGON 280465940.

Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – stosunek zobowiązaniowy zawarty pomiędzy Al-kor a Kupującym z momentem aktywacji Konta Kupującego, o treści określonej niniejszym Regulaminem.

Usługi - usługi wskazane w Regulaminie świadczone przez Al-kor na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (D z.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Kupującego, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, opisie Produktu i karcie gwarancyjnej (o ile udzielono).

 

§ 2 INFORMACJE WSTĘPNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi internetową sprzedaż wysokiej jakości farb antykorozyjnych producenta farb i zabezpieczeń dla przemysłu lądowego i okrętowego zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także Usługi polegające na rejestracji i utrzymywaniu Konta w Serwisie.

 2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i  prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 3. Ceny wszystkich Produktów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.

 4. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu i  zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie, przy czym kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 7. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  1. Adres pocztowy: ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

  2. Adres e-mail: sklep@solidpaint.pl

  3. Telefon: +48 58/620-88-31

  4. Adres do zwrotu Produktu (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

  5. Adres do wysłania reklamowanego Produktu: ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia.

§ 3 DALSZE INFORMACJE

 1. Sprzedaż i Usługa Konta świadczona jest na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, który m.in. określa:

 1. warunki sprzedaży Produktów,

 2. rodzaje i zakres Usług,

 3. warunki świadczenia Usług, w tym:

 4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu,

 5. zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym;

 6. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;

 7. warunki zawierania i rozwiązania umów sprzedaży,

 8. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Działalność Serwisu przeprowadzana jest zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

 2. Złożenie Zamówienia i/lub założenia Konta w Serwisie oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W chwili złożenia Zamówienia Kupujący zawiera ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Kupującemu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z  uprawnieniem do złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną może działać (posługiwać się Kontem) jedynie właściwie umocowany przedstawiciel. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo, prokura).

 5. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę Sklepu bądź osób trzecich.

 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Kupującego wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu na urządzeniu Kupującego potrzebne jest:

  1. Aktywny Adres e-mail,

  2. Urządzenie z dostępem do Internetu,

  3. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi (Serwisu), ewentualnie wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, w tym informacje o zastosowaniu plików typu „cookies” wskazano w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu i dostępnej pod adresem: http://www.al-kor.eu/rodo.

 2. Serwis chroni dane osobowe Kupujących w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu i dostępna pod adresem: http://www.al-kor.eu/rodo), która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku:

  1. zmiany warunków dokonywanej sprzedaży,

  2. konieczności dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,

  3. poprawy bezpieczeństwa świadczonej Usługi,

  4. zmiany funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.

 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta Adres e-mail.

 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@solidpaint.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany Regulaminu do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że ją akceptuje.

 4. Usunięcie Konta (w tym jako skutek braku akceptacji zmian w Regulaminie) pozostaje bez wpływu na umowy sprzedaży zawarte na podstawie Zamówień złożonych za jego użyciem w okresie funkcjonowania Konta.

 5. W przypadku ujawnienia obiektywnych przeszkód leżących po stronie Sprzedawcy, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe utrzymywanie Konta, Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną może zostać rozwiązana lub jej wykonywanie zawieszone do czasu ustania przeszkód. W każdym przypadku nastąpi to ze skutkiem natychmiastowym w momencie wysłania odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy na wskazany przez Klienta Adres E-mail. Przez obiektywne przeszkody rozumie się działanie siły wyższej lub skutek działania podmiotów trzecich na które Sprzedawca nie ma wpływu (np. przerwy w dostępie do sieci publicznej).

 6. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z Klientem (Zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, ze skutkiem w momencie wysłania takiego oświadczenia na wskazany przez Klienta Adres e-mail, w sytuacji:

  1. naruszenia którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub;

  2. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Klienta danych i braku ich wyjaśnienia w terminie określonym przez Sprzedawcę,

  3. podjęcia przez Klienta jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu,

  4. powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Klient korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności bez intencji wywiązania się z umowy sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

 2. Konto daje Kupującemu możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

  1. dokonywanie zakupów z użyciem wcześniej wprowadzonych danych Kupującego,

  2. przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,

  3. sprawdzenie statusu Zamówienia,

  4. samodzielna edycja danych Kupującego.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na stronie internetowej Sklepu, podając obligatoryjnie następujące dane:

 1. Adres e-mail,

 2. Hasło.

 1. Przy zakładaniu Konta, fakultatywnie Kupujący ma możliwość podać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Adres,

 3. Numer telefonu.

 1. Oprócz tego, fakultatywnie Kupujący może zadeklarować chęć otrzymania faktury, w takim wypadku podaje następujące dane:

  1. Nazwa firmy,

  2. NIP,

  3. Adres siedziby,

  4. Numer telefonu.

 2. W momencie skutecznego założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 3. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie usunąć swoje Konto.W celu usunięcia Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@solidpaint.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedaż Produktów możliwa jest zarówno bez założenia Konta, jak i z aktywnym Kontem, indywidualnie przypisanym Kupującemu.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia bez posiadania Konta, należy podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres wysyłki,

  3. Numer telefonu,

  4. E-mail.

 1. W celu złożenia Zamówienia bez posiadania Konta i otrzymania faktury, należy podać następujące dane:

 1. Nazwa firmy,

 2. NIP,

 3. Numer telefonu,

 4. Adres siedziby.

 1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.

 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. akceptacji Regulaminu Sklepu wraz z Polityką Prywatności,

  2. wyboru zamawianych Produktów,

  3. podania danych, o których mowa w ust. 3, 4 powyżej

  4. wyboru sposobu płatności,

  5. zaakceptowania warunków Zamówienia

 4. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Produktów, ma możliwość znaleźć interesujący go Produkt. Po dokonaniu wyboru Produktu, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny Produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość do 0 lub klikając „X” w podsumowaniu koszyka.

 6. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w  przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz formę potwierdzenia transakcji (rachunek lub faktura), a następnie kliknąć przycisk „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 8. Potwierdzenie treści Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 9. Klient niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w  chwili wydania Produktu, otrzymuje w  formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o  rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności wraz z załącznikiem, który stanowi niniejszy Regulamin z  załączonym do niego formularzem o odstąpieniu od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w  inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Klient może ww. zgodę cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@solidpaint.pl

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

   • Przelewy24

   • PayPal

   • Shoper płatności (Operatorem płatności jest Blue Media s.a.)
  2. Za pobraniem - gotówką w momencie dostarczenia Produktu do Kupującego.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@solidpaint.pl .

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.

 2. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest każdorazowo w Sklepie odpowiednio dla wybranego Produktu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W  przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a  Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o  tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Produktów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b. Regulaminu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.

 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji, co potwierdzone jest stosowną wiadomością e-mail.

 6. Wskazany w Sklepie termin realizacji Zamówienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do składania reklamacji lub roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 7. Terminy dostawy mogą każdorazowo ulec wydłużeniu, o czym niezwłocznie poinformujemy Klienta. Ewentualne przekroczenie terminu dostawy nie jest podstawą do odstąpienia od umowy lub poniesienia przez Sklep odpowiedzialności odszkodowawczej.

 8. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

  1. kraje Unii Europejskiej, w tym

  2. Rzeczpospolita Polska.

 9. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem kuriera. Sprzedawca może umożliwić wybór dostępnych serwisów kurierskich w procesie realizacji sprzedaży w Sklepie.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.

  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca prosi o zwracanie Produktu na adres: ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do rzecz, wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w szczególności:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument.

 3. W przypadku nieodebrania przez Kupującego lub Konsumenta zamówionego Produktu będącego wyprodukowanym na indywidualne zamówienie Klienta, Sprzedawca wezwie go do odbioru Produktu w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedawca może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony Produkt na przechowanie lub zutylizować – w każdym przypadku na koszt Kupującego. Sprzedawca może także żądać zapłaty za zamówiony towar, a także, zwrotu kosztów poniesionych na jego transport – także wówczas, gdy Kupujący lub Konsument towaru tego nie odbierze.

 4. Ponowne doręczenie nieodebranego Produktu wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Klienta może nastąpić po zapłacie przez Kupującego lub Konsumenta kosztów przesyłki. Kupujący lub Konsument może być również obciążony kosztami przechowania Produktu w wysokości 10 zł za każdy dzień przechowywania oraz – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę - kosztami wytworzenia zamówionego Produktu.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z  kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.

 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  4. Żądać usunięcia wady.

 4. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu.

 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia.

 6. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.

 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu, w tym funkcjonowania Konta, należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu.

 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Sprzedawcy.

 5. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Serwisie, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie ich pełnoprawnym właścicielom. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie,  modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich pełnoprawnych właścicieli.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wojciech Borowski, prowadzący działalność gospodarczą pf. Al-kor Wojciech Borowski, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, adres e-mail: sklep@al-kor.eu.

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl