Rabat 8% na pierwsze zakupy dla nowo zarejestrowanych klientów

Kup w przeciągu:

12

[29.01,30.01]

a zamówienie wyślemy jeszcze dziś

Dzisiaj nie wysyłamy.

Spóźniłeś się! Twoją paczkę wyślemy w następny dzień roboczy.

Wersje językowe
Jakość sprawdzona przez morze
 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 60 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka w 24h

 • Rabaty dla stałych klientów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityką”), w której przedstawiamy informacje o sposobach ochrony danych osobowych współpracujących z AL-KOR Partnerów i Klientów, a także o celach i sposobach przetwarzania danych przez AL-KOR w toku odpowiedzi na Państwa zapytania i przedstawiania Państwu ofert, jak również podczas wykonywania zawartych umów i realizacji dostaw.

Niniejsza Polityka opisuje także zasady korzystania ze stron internetowych www.solidpaint.pl, zwanych dalej „Serwisem”. Pozwoli Państwu również dowiedzieć się o tym na jakich zasadach oraz w jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, a także jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

Informacje ogólne

Realizując obowiązki prawne wynikające z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Wojciech Borowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą AL-KOR Wojciech Borowski z siedzibą w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 2, NIP: 741-118-65-82, REGON: 280465940 (dalej: „AL-KOR”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia,

 • przez adres e-mail:  biuro@al-kor.eu ,

 • telefonicznie – pod numerem 609 072 060,

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy składaniem i realizacją zamówień przez AL-KOR jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z AL-KOR oraz obowiązków prawnych (np. podanie danych do faktury), a także do wykonywania innych, opisanych niżej celów.

Zasady korzystania z Serwisu

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Serwisu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą AL-KOR lub innego uprawnionego podmiotu.

Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcjonalności, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez AL-KOR oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

AL-KOR może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnych informacji techniczno - branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty AL-KOR, które przyjmą formę newslettera. Newsletter będzie wysyłany tylko i wyłącznie na Państwa życzenie - w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie.

AL-KOR stosuje w Serwisie środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Serwisu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak zwracamy uwagę, że korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania przez AL-KOR Państwa danych osobowych

W zależności od sytuacji, AL-KOR może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z AL-KOR, w szczególności w następujących okolicznościach:

 1. Przedstawienie oferty, zawarcie lub wykonanie umowy z AL-KOR – przetwarzanie Państwa danych osobowych jako Partnerów, Klientów, Kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą AL-KOR następuje w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AL-KOR, którym jest marketing bezpośredni produktów lub usług AL-KOR (np. farby ogniochronne, farby przemysłowe, farby na beton, usługi projektowania technicznego zestawu malarskiego, usługi doradztwa technicznego, obsługa po sprzedażowa), umożliwieniu komunikacji z Państwem i przygotowaniu do zawarcia i wykonywaniu tejże umowy. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzać możemy w celu realizacji obowiązków prawnych, np. w celu wystawienia faktury. Udostępnienie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach Państwa dane AL-KOR przetwarzać będzie przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy – nie krócej jednak niż okres wynikający z przepisów prawa (okres przedawnienia), okres trwania postępowań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez AL-KOR lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu AL-KOR lub osoby trzeciej.

 1. Osoby kontaktujące się z AL-KOR – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z AL-KOR. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes AL-KOR polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z AL-KOR. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, produktowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Państwa dane możemy przechowywać przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez AL-KOR lub do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu AL-KOR lub osoby trzeciej.

 1. Kandydaci do pracy – podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – następuje na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy) lub w zakresie przekraczającym takie dane – na podstawie zgody kandydata do pracy wyrażonej poprzez zamieszczenie dodatkowych danych w dokumentach rekrutacyjnych. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych – AL-KOR będzie je przetwarzać, aby sprawdzić umiejętności i zdolności Kandydata w celu dokonania oceny, czy Kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które AL-KOR prowadzić będzie rekrutację. Okres przechowywania danych osobowych w tym przypadku to 3 miesięcy. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas dalszych rekrutacji, okres ten wyniesie maksymalnie 24 miesiące od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono zgody.

 1. Inne, prawnie uzasadnione cele AL-KOR. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AL-KOR może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:

 • prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,

 • przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,

 • organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych dla użytkowników Serwisu,

 • komunikacji z Państwem w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,

 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z www.al-kor.eu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AL-KOR Wojciech Borowski oraz wykazania spełnienia przez AL-KOR Wojciech Borowski obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, AL-KOR nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest AL-KOR nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa. AL-KOR nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym AL-KOR Państwa uprzednio poinformuje.

AL-KOR stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL w Serwisie.

Odbiorcy danych

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez AL-KOR mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy AL-KOR oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez AL-KOR – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie AL-KOR, tj. w szczególności współpracującym z AL-KOR przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla AL-KOR. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z AL-KOR umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy AL-KOR wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli uznają Państwo, że AL-KOR naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

AL-KOR może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu na Stronie i statystyk odwiedzin. W Serwisie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Serwisu.


 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż AL-KOR podmioty, a które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

AL-KOR nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których AL-KOR przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

AL-KOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez AL-KOR nie mogą naruszać praw użytkownika.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.

AL-KOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, przy czym na stronach internetowych Serwisu dostępna będzie zarówno aktualna, jak i dotychczasowe wersje Polityki.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl